28 sao (Nhị thập bát tú)

Thiên văn cổ cho 28 sao là những định tinh, dùng làm mốc để tính vị trí chuyển dịch của mặt trời, mặt trăng,… Trong trạch cát được coi là 28 thần sát, mỗi vị cai quản một ngày.

1 Thất Khuê Vị Tất Sâm Quỷ Trương Giác Đê Tâm Đẩu
2 Bích Lâu Mão Chủy Tỉnh Liễu Dực Cang Phòng Nữ Nguy
3 Khuê Vị Tất Sâm Quỷ Tinh Chẩn Đê Tâm Thất
4 Lâu Mão Chủy Tỉnh Liễu Trương Giác Phòng Đấu Nguy Bích
5 Vị Tất Sâm Quỷ Tinh Dực Cang Tâm Nữ Khuê Khuê
6 Mão Chủy Tỉnh Liễu Trương Chẩn Đê Đấu Bích Lâu
7 Tất Tham Quỷ Tinh Dực Giác Phòng Nữ Nguy Khuê Vị
8 Chủy Tỉnh Liễu Trương Chẩn Cang Tâm Đấu Lâu Mão Ngang
9 Sâm Quỷ Tinh Dực Giác Đê Nữ Nguy Bích Vị Tất
10 Tỉnh Liễu Trương Chẩn Cang Phòng Khuê Mão Chủy Chủy
11 Quỷ Tinh Dực Giác Đê Tâm Đấu Nguy Bích Lâu Tất Tham
12 Liễu Trương Chẩn Cang Phòng Nữ Khuê Vị Chủy Tỉnh Tỉnh
13 Tinh Dực Giác Đê Tâm Bích Lâu Mão Sâm Quỷ
14 Trương Chẩn Cang Phòng Đấu Nguy Khuê Vị Tất Tỉnh Liễu
15 Dực Giác Đê Tâm Nữ Lâu Mão Chủy Quỷ Tinh Tinh
16 Chẩn Cang Phòng Đấu Bích Vị Tất Sâm Liễu Trương
17 Giác Đê Tâm Nữ Nguy Khuê Mão Chủy Tỉnh Tinh Dực
18 Cang Phòng Đấu Khuê Tất Sâm Quỷ Trương Chẩn Chẩn
19 Đê Tâm Nữ Nguy Bích Vị Chủy Tỉnh Liễu Dực Giác
20 Phòng Đấu Khuê Mão Sâm Quỷ Tinh Chẩn Cang Cang
21 Tâm Nữ Nguy Bích Lâu Tất Tỉnh Liễu Trương Giác Đê
22 Đấu Khuê Vị Chủy Quỷ Tinh Dực Cang Phòng Phòng
23 Nữ Nguy Bích Lâu Mão Sâm Liễu Trương Chẩn Đê Tâm
24 Đấu Khuê Vị Tất Tỉnh Tinh Dực Giác Phòng
25 Nữ Nguy Bích Lâu Mão Chủy Quỷ Trương Chẩn Cang Tâm
26 Thất Khuê Vị Tất Sâm Liễu Dực Giác Đê Đấu
27 Nguy Bích Lâu Mão Chủy Tỉnh Tinh Chẩn Cang Phòng Nữ
28 Thất Khuê Vị Tất Sâm Quỷ Trương Giác Đê Tâm Đẩu
29 Bích Lâu Mão Chủy Tỉnh Liễu Dực Cang Phòng Nữ Nguy
30 Khuê Vị Tất Sâm Quỷ Tinh Chẩn Đê Tâm Thất

(3679)

%d bloggers like this: