Đại vận và Thái Tuế xác định hung cát trong năm

Thái Tuế đứng đầu các thần sát của năm, có vai trò vô cùng quan trọng, liên quan tới cát hung, phúc hoạ trong một năm. Nếu Thái Tuế của mệnh chủ gặp khắc xung, bị áp chế thì đều là điềm không cát. Đại vận không chỉ hoà hợp với hai mươi tư tiết khí, quyết định phúc hoạ của cuộc đời người mà còn có vai trò hỗ trợ và bổ sung khiếm khuyết cho Tứ trụ, có tác dụng hoà hợp quan hệ tam nguyên trời – đất – người. Đại vận và vận trong năm bổ sung lẫn nhau, cùng có quan hệ mật thiết tới phúc hoạ, sinh tử của vận mệnh con người. Thái Tuế lấy can của ngày, đại vận lấy địa chi. Nếu đại vận cát lợi mà can của ngày sinh tổn hại tới thiên can của Thái Tuế thì tai hoạ đều tương đối nhẹ. Nhưng nếu đại vận không cát, hoặc không phải đại vận về Tài, Quan, mà can của ngày sinh lại tổn hại tới can của Thái Tuế thì sẽ gặp tai hoạ rất nặng. Nếu là vận đã suy thì sẽ lập tức gặp tai hoạ.

Người có đại vận không tốt cũng không thể đoán định là đã thoái, suy, mà còn phải tìm hiểu xem vận suy đã phát hay chưa, khí số trong mệnh đã qua hay chưa. Hành đại vận lấy can của tháng làm chủ, kỵ nhất là can của tháng làm chủ đại vận xung khắc với can của Thái Tuế. Nếu như vậy thì chắc chắn sẽ gặp tai hoạ. Nếu thiên can của Thái Tuế và thiên can của tháng làm chủ đại vận đối lập nhau thì gọi là Phản Ngâm.

Nếu thiên can của Thái Tuế khắc chế thiên can của ngày thuộc đại vận thì gọi là Phục Ngâm. Cả hai trường hợp này đều bất lợi cho họ hàng người thân, khiến họ gặp hung hoạ, đều là điềm không cát lợi. Cát hung của đại vận, Thái Tuế chủ yếu dựa vào thiên can để suy đoán; Hoặc trong địa chi không có sao Quan, thiên can có chính khí của cung chính vị; Hoặc trong mệnh vốn có thiên quan chế ngự thái quá, thiên can của đại vận gặp sao Quan, thì cũng có thể phát phúc. Nếu trong địa chi không có sao Tài mà trong can của vận có sao Tài thì cũng có thể phát tài. Trong địa chi không có hung sát, nhưng trong can của đại vận có hung sát thì cũng chủ về hung hoạ.

(1689)