Mệnh theo Cửu tinh

“Quẻ mệnh của chủ nhà là Cửu Tử, mà Cửu Tử xuất hiện ở phía đông của ngôi nhà, cho thấy chủ ngôi nhà thích ngủ tại phương đông hoặc đông bắc”. Để xem mệnh theo Cửu tinh, có thể tra bảng sau:

(1783)