Ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Mùi năm 2013

(Tân Mùi: 4/2/1991~3/2/1992)
(Kỷ Mùi: 4/2/1979~3/2/1980)


Tháng 4-5-6 dương lịch:
1/5 (thứ 4), 25/5 (thứ 7),
Tháng 7-8-9 dương lịch:
12/7 (thứ 6), 24/7 (thứ 4),
5/8 (thứ 2), 17/8 (thứ 7), 29/8 (thứ 5),
10/9 (thứ 3), 22/9 (chủ nhật).
Tháng 10-11-12 dương lịch:
4/10 (thứ 6), 16/10 (thứ 4), 28/10 (thứ 2),
9/11 (thứ 7), 21/11 (thứ 5),
3/12 (thứ 3), 15/12 (chủ nhật).

(561)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền