Ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Thân năm 2013

(Nhâm Thân: 4/2/1992~3/2/1993)
(Canh Thân: 4/2/1980~3/2/1981)

Tháng 4-5-6 dương lịch:
4/4 (thứ 5), 16/4 (thứ 3), 20/4 (thứ 7), 21/4 (chủ nhật), 28/4 (chủ nhật),
2/5 (thứ 5), 15/5 (thứ 4), 26/5 (chủ nhật),
3/6 (thứ 2), 7/6 (thứ 6), 15/6 (thứ 7), 19/6 (thứ 4), 27/6 (thứ 5).
Tháng 7-8-9 dương lịch:
1/7 (thứ 2), 13/7 (thứ 7), 14/7 (chủ nhật), 25/7 (thứ 5),
6/8 (thứ 3), 7/8 (thứ 4), 14/8 (thứ 4),
19/8 (thứ 2), 26/8 (thứ 2), 31/8 (thứ 7),
11/9 (thứ 4), 12/9 (thứ 5), 24/9 (thứ 3).
Tháng 10-11-12 dương lịch:
5/10 (thứ 7), 6/10 (chủ nhật), 13/10 (chủ nhật), 29/10 (thứ 3),
6/11 (thứ 4), 10/11 (chủ nhật), 30/11 (thứ 7),
4/12 (thứ 4), 5/12 (thứ 5), 12/12 (thứ 5),
16/12 (thứ 2), 28/12 (thứ 7), 29/12 (chủ nhật).

(577)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền