Ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Tuất năm 2013

(Nhâm Tuất: 4/2/1982~3/2/1983)

Tháng 4-5-6 dương lịch:
6/4 (thứ 7), 10/4 (thứ 4), 18/4 (thứ 5), 30/4 (thứ 3),
28/5 (thứ 3), 5/6 (thứ 4), 21/6 (thứ 6), 29/6 (thứ 7).
Tháng 7-8-9 dương lịch:
3/7 (thứ 4), 11/7 (thứ 5), 15/7 (thứ 2), 23/7 (thứ 3), 27/7 (thứ 7),
4/8 (chủ nhật), 8/8 (thứ 5), 16/8 (thứ 6), 20/8 (thứ 3), 28/8 (thứ 4),
9/9 (thứ 2).
Tháng 10-11-12 dương lịch:
3/10 (thứ 5), 19/10 (thứ 7), 27/10 (chủ nhật), 31/10 (thứ 5),
8/11 (thứ 6), 20/11 (thứ 4), 24/11 (chủ nhật),
2/12 (thứ 2), 18/12 (thứ 4), 26/12 (thứ 5), 30/12 (thứ 2).

(663)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền