Phù chú đòi nợ

Dưới đây là phù chú đòi nợ của Đạo gia, dẫu sao cũng không phương hại đến ai, nên có thể thử:

Phù chú đòi nợ (thuật thứ nhất)
Sử dụng: ra miếu, đình, chùa hoặc cửa nhà người nợ tiền để thực hiện, xong rồi hóa phù. Có thể lấy thêm tiền ngũ quỷ, thọ kim, sau phù viết thêm thông tin về người nợ tiền (họ tên, dung mạo, địa chỉ,… biết thông tin nào thì ghi, không biết thì để trống). Thực hiện liền 7 ngày, mỗi ngày 1 lần.
Nguyên tắc viết phù: chữ đen giấy vàng, viết tay chứ không phải in sẵn. (Chúng tôi đã kiểm tra, phù in sẵn không có tác dụng, do không có năng lượng). Viết để 1 tháng, hiệu quả cũng kém hẳn.
Bước đi: ngũ quỷ bộ.
Chú ngữ: Thiên thông linh, địa thông linh, bái thỉnh ngũ quỷ hiển thân triển thần thông, Ngũ quỷ tương quân, triển bạt ngũ quỷ khứ tác lộng …. (tên người nợ tiền, nếu biết, không biết đọc “mỗ mỗ”)…. khiếm ngô …(tên mình)…tiền bất hoàn, cấp thỉnh ngũ quỷ hiển thân kinh nam nữ tốc hoàn tiền, âm công sắc lệnh, cấp cấp như luật lệnh.

Sau 7 ngày, đợi kết quả, trong tháng không có kết quả, thực hiện tiếp thuật thứ 2.

(30812)