Nạp âm thủ tượng: hiểu thêm về 60 giáp tý

Người xưa dựa vào tính chất của can chi, Ngũ hành, phối hợp sáu mươi Giáp Tý với Ngũ hành,

Xem chi tiết