Nạp âm thủ tượng: hiểu thêm về 60 giáp tý

Người xưa dựa vào tính chất của can chi, Ngũ hành, phối hợp sáu mươi Giáp Tý với Ngũ hành,

Xem chi tiết

Tại sao ngũ hành Bát tự giống nhau, vận mệnh lại khác

Có người nói rằng: “Mệnh được hình thành ngay từ khi con người mới sinh ra. Ý kiến này hoàn

Xem chi tiết