Tủ sách chọn ngày

Dưới đây là một số sách trạch cát, chọn ngày cổ có trong thư viện:
trạch nhật học giảng nghĩa
luận phạm sát giải tập thành
cổ đại dịch nhật chân bản

chú ngữ phá dịch
thiên tâm chính vận trạch nhật bí giải
hôn táng hỉ khánh toàn điển
giá thú an sàng trạch nhật
trạch nhật học tinh nghĩa
nhật gia khái yếu
dân gian trạch cát toàn thư
chúc do y học thập tam khoa
đổng công trạch nhật

(1198)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền