Kệ Tán Dương Bồ Tát Địa Tạng

Ngài Bồ Tát Địa Tạng

Nơi cõi nước phương nam

Hoa hương mây vần vũ

Lành tốt cảnh trang nghiêm

Chư Phật khen Địa Tạng

Bồ Tát mười phương tin

Địa Tạng đức vô lượng

Lòng từ chứa hạnh lành

Độ sanh bao số kiếp

Tay cầm sẵn gậy vàng

Cứu chúng sanh khỏi ngục

Tay cầm châu sáng tròn

Hào quang khắp Đại Thiên

Giúp tất cả chúng sanh

Trọn nên đạo vô thượng. (C)

Ngài Bồ Tát Địa Tạng

Khuyên dạy các chúng sanh

Giới định tuệ nghiêm minh

Quy y nơi Tam Bảo

Thực tập tâm Bồ Tát

Cúng dường cho cha mẹ

Báo hiếu cho ông bà

Giữ giới luôn kiên trì

Giúp người trong hoạn nạn

An vui và tự tại

Từ chối những lời mời

Lời dục vọng thấp hèn

Những phước báu đã làm

Hồi hướng đến khắp nơi

Nguyện tử sanh vượt thoát.(C)

 

Ngài Bồ Tát Địa Tạng

Khuyên dạy các chúng sanh

Tu tập hạnh Địa Tạng

Được hai mươi tám điều lợi ích

Được chư Phật hộ độ

Được phước báu quả lành

Được chứng đạt Nhập Lưu

Được có tâm Bồ Đề

Được thức ăn đầy đủ

Được sức khỏe sống lâu

Được tránh khỏi tai nạn

Được tránh khỏi trộm cướp

Được chúng sanh cung kính

Được Bồ Tát hộ trì

Được thân thể khỏe mạnh

Được làm nghề nghiệp lành

Được thân hình tướng tốt

Được sanh về cõi trời

Được làm bậc thánh vương

Được trí tuệ viên mãn

Được vạn sự như ý

Được gia đình hạnh phúc

Được tiêu trừ tai họa

Được dứt hẳn nghiệp ác

Được đi đứng an toàn

Được chiêm bao vui vẻ

Được người thân thoát khổ

Được sanh nơi an nhàn

Được Bồ Tát ngợi khen

Được lanh lợi thông minh

Được trí tuệ từ bi

Được rốt ráo Niết Bàn. (C)

 

Nơi cõi trời Đao Lợi

Thế Tôn nói pháp mầu

Địa Tạng công hạnh sâu

Lời dạy đến ngàn sau

Trời Người đều thoát khổ.(C)

Nay con phát nguyện rộng

Tu tập hạnh Địa Tạng

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới giúp người bớt khổ

Nếu có người nghe thấy

Đều phát tâm bồ đề

Xa lìa những vọng nghiệp

Sanh qua cõi Niết Bàn. (CCC)

Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Bồ Tát Địa Tạng Vương.
(3 lần)

(1273)

%d bloggers like this: