Ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Hợi năm 2013

(Quý Hợi: 4/2/1983~3/2/1984)

Tháng 4-5-6 dương lịch:
6/4 (thứ 7), 18/4 (thứ 5), 23/4 (thứ 3), 30/4 (thứ 3),
1/5 (thứ 4), 25/5 (thứ 7), 5/6 (thứ 4), 10/6 (thứ 2), 29/6 (thứ 7).
Tháng 7-8-9 dương lịch:
4/7 (thứ 5), 11/7 (thứ 5), 12/7 (thứ 6), 23/7 (thứ 3), 24/7 (thứ 4), 28/7 (chủ nhật),
4/8 (chủ nhật), 5/8 (thứ 2), 16/8 (thứ 6), 17/8 (thứ 7), 28/8 (thứ 4), 29/8 (thứ 5),
2/9 (thứ 2), 9/9 (thứ 2), 10/9 (thứ 3), 22/9 (chủ nhật), 26/9 (thứ 5).
Tháng 10-11-12 dương lịch:
3/10 (thứ 5), 4/10 (thứ 6), 16/10 (thứ 4),
27/10 (chủ nhật), 28/10 (thứ 2), 8/11 (thứ 6), 9/11 (thứ 7),
13/11 (thứ 4), 20/11 (thứ 4), 21/11 (thứ 5), 25/11 (thứ 2),
2/12 (thứ 2), 3/12 (thứ 3), 15/12 (chủ nhật), 26/12 (thứ 5).

(678)

%d bloggers like this: