Thái tuế 2014 và hóa giải

Tương truyền Thái tuế chủ về họa phúc của một năm, khi phạm thái tuế đa phần có tai họa khó lường, nhiều việc không thuận lợi, cơ thể dễ bị chảy máu, chốn quan trường cũng không thuận lợi, kinh doanh đi xuống, vợ chồng bất hòa, cạnh tranh đồng nghiệp lớn.
Người ta sinh ra sẽ có những mối quan hệ “hình xung phá hại” với Thái tuế, nên mới có tục gặp Thái tuế đầu năm để tránh mạo phạm Thái tuế. Người có Chi của năm sinh trùng với Thái tuế trực niên, dân gian gọi là phạm Thái tuế; còn Chi đối xung với Thái tuế, gọi là xung Thái tuế. Dù loại nào, năm đó mọi chuyện đều không thuận lợi, sự nghiệp gặp khó khăn, cơ thể dễ bệnh tật, do đó đầu năm phải gặp Thái tuế để cầu bình an.

Phạm thái tuế 2014
Tý, Sửu, Ngọ

Sử dụng Bách Linh phù.

(4135)

%d bloggers like this: