Từ trường

Từ trường (Magnetic field) là môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường hoặc có nguồn gốc từ các môment lưỡng cực từ. Xét về bản chất, từ trường và điện trường là các biểu hiện riêng rẽ của một trường thống nhất là điện từ trường.
Cường độ từ trường
Cường độ từ trường là đại lượng véctơ, thường được ký hiệu bằng chữ H, cùng phương với B trong chân không:

H = B/μ0 (trong hệ đo lường SI)

Trong môi trường vật chất có độ từ hóa M, véc tơ H được xây dựng để đóng vai trò tương tự như cường độ điện trường E của điện trường trong các phương trình Maxwell, thông qua mối liên liên hệ với cảm ứng từ, B, và độ từ hóa, M, qua hệ thức sau:

B = μ0(H + M) (trong hệ đo lường SI)
B = H + 4πM (trong hệ đo lường CGS)

Năng lượng
Mỗi đơn vị thể tích của từ trường chứa trong nó năng lượng từ u được tính bởi công thức:

u = (B. H)/2

Năng lượng này chỉ chiếm một phần trong năng lượng của trường điện từ tổng quát, phần còn lại là năng lượng của điện trường.

Tham khảo
Nguyễn Phúc Thuần, Điện động lực học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.
Vật lý 11 – Nhà xuất bản giáo dục.

(585)

%d bloggers like this: