Văn khấn cúng sao giải hạn

Phần lớn làm chung trong các chùa vào đầu năm. Nếu tự làm ở nhà thì đọc bài Sớ cúng sao cầu an dưới đây, theo tài liệu của Ban Huyền học, Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới:

Cúi nghĩ
Chín sao giải ách, độ vận, tiêu trừ tai chướng;
Ban thọ, ban phúc, giáng xuống điềm lành.
Nay con là ………………., sống tại ……………………………………
Cung kính cảm tạ
Vô Cực Hạo Thiên Lão Tổ
Vô Cực Hồng Quân Lão Tổ
Vô Cực Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
Vô Cực Linh Bảo Thiên Tôn
Vô Cực Đạo Đức Thiên Tôn
Thánh Đức Cự Quang Thiên Hậu Đẩu Lão Nguyên Quân
Đông Phương Giáp ất Mộc Đức Tinh Quân
Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân
Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân
Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân
Nhật Cung Thái Dương Đế Tử Tinh Quân
Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân
Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân
Trung Ương Mậu Kỉ Thổ Đức Tinh Quân
Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân
Bên dưới các toà sen báu là chúng tín sĩ gồm …………., ngày ngày thành tâm khấu đầu trước kim tướng của các bậc tôn thần nhân từ, cung kính chuẩn bị lễ vật gồm ngũ quả, hương vàng, ngõ hầu biểu đạt được tấm lòng cung kính.
Cầu rằng: vân bày ngũ sắc, vận tế tam dương, cửa rước khí lành, người mến ánh xuân, năm chuyển trong vòng Giáp Tý, kiếp đã đổi tại tang thương. Chổi pháp vung dài, cứu độ bến mê mà giải ách. Bừa ngọc cày sâu, mừng vui no đủ được đầy kho. Tứ xứ hát mừng, ơn huệ thường yên ổn; Trăm họ áo lễ, phúc ấm khó quên. Ngựa gió xe mây, chờ xa giá trên đường trời; Cửa khuyết trông ngóng, cầu mong giáng xuống phúc thiện. Có sự mong cầu, ban phúc vô biên.
Chúng tín sĩ thắp hương trăm lạy.
Ngày… tháng… năm…, kính cẩn dâng sớ cầu nguyện.

(2401)

%d bloggers like this: